กิจกรรม

คำถามทบทวนบทที่ 1
1. วิทยาศาสตร์ หมายถึง อะไร
2. เทคโนโลยี หมายถึง อะไร
3. จงบอกความแตกต่างระหว่างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. จงอธิบายความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. จงบอกความจำเป็นในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. ปัจจัยในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอะไรบ้าง
7. จงบอกชื่อนักวิทยาศาสตร์ในยุคต่างๆ
8. จงอธิบายถึงการได้มาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์
9. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง อะไร
10. ขอบข่ายของความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้าง

คำถามทบทวนบทที่ 2
1. คุณภาพชีวิต หมายถึง อะไร
2. คนที่มีคุณภาพชีวิต หมายถึง อะไร
3. คนที่มีคุณภาพชีวิตมีลักษณะอย่างไร
4. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดคุณภาพชีวิตมีอะไรบ้าง
5. ความจำเป็นพื้นฐาน (จ.ป.ฐ.) หมายถึง อะไร
6. ความจำเป็นพื้นฐานของสังคมไทยมีกี่หมวด อะไรบ้าง
7. จงอธิบายแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
8. ปัจจัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีอะไรบ้าง
9. จงอธิบายความจำเป็นของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
10. จงยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

คำถามทบทวนบทที่ 3
1. กระบวนการแสวงหาความรู้ หมายถึง อะไร
2. เจตคติทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง อะไร
3. วิธีการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง อะไร
4. ลำดับขั้นตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตร์มีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง
5. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง อะไร
6. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีกี่ทักษะ อะไรบ้าง
7. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีกี่กระบวนการ อะไรบ้าง
8. จงอธิบายแนวทางการแก้ปัญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
9. ขั้นตอนของการแก้ปัญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์มีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง
10. AAA’S คือ อะไร

คำถามทบทวนบทที่ 4
1. สุขภาพ หมายถึง อะไร
2. การมีสุขภาพที่ดี หมายถึง อะไร
3. การมีสุขภาพที่ดีควรทำอย่างไร
4. สุขบัญญัติแห่งชาติ หมายถึง อะไร
5. สุขบัญญัติแห่งชาติมี่กี่ประการ อะไรบ้าง
6. แนวทางปฏิบัติขั้นพื้นฐานตามสุขบัญญัติแห่งชาติควรทำอย่างไร
7. การส่งเสริมสุขภาพส่วนบุคคล หมายถึง อะไร และควรทำอย่างไร
8. การส่งเสริมสุขภาพชุมชน หมายถึง อะไร และควรทำอย่างไร
9. จงบอกวิธีการดูแลสุขภาพ
10. จงอธิบายเกี่ยวกับสุขภาพกับชีวิตประจำวัน

คำถามทบทวนบทที่ 5
1. วิทยาศาสตร์การกีฬา หมายถึง อะไร
2. ความมุ่งหมายของวิทยาศาสตร์การกีฬามีอะไรบ้าง
3. จงบอกประโยชน์ของวิทยาศาสตร์การกีฬา
4. สมรรถภาพทางกาย หมายถึง อะไร
5. ผู้ที่มีสมรรถภาพทางกายที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร
6. การออกกำลังกาย หมายถึง อะไร
7. จงบอกประเภทของการออกกำลังกาย
8. จงอธิบายขั้นตอนและวิธีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
9. จงบอกปริมาณของการออกกำลังกายที่เหมาะสม
10. จงบอกข้อปฏิบัติสำหรับผู้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
 
คำถามทบทวนบทที่ 6
1. พลังงาน หมายถึง อะไร
2. จงบอกแหล่งของพลังงาน
3. จงจำแนกประเภทของพลังงาน
4. จงอธิบายเกี่ยวกับพลังงานในชีวิตประจำวัน
5. พลังงานที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้มาจากอะไรบ้าง
6. จงอธิบายแนวทางในการอนุรักษ์พลังงาน
7. การใช้พลังงานเชิงอนุรักษ์ หมายถึง อะไร
8. ทำไมมนุษย์จึงต้องเรียนรู้แนวทางในการอนุรักษ์พลังงาน
9. แหล่งพลังงานใดที่ถือว่ายังมีการนำมาใช้ประโยชน์น้อยมาก
10. NGV คือ อะไร

คำถามทบทวนบทที่ 7
1. จงบอกผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อมนุษย์
2. จงบอกผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
3. จงบอกผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อเศรษฐกิจ
4. จงบอกผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการเมือง
5. จงบอกผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการศึกษา
6. จงบอกผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อสังคม
7. จงบอกผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อวัฒนธรรม